MayBanCat.com

Trang chủ Cát kỹ thuật STEEL SHOT - HẠT BI THÉP

STEEL SHOT - HẠT BI THÉP

 
THÀNH PHẦN HÓA HỌC
Carbon :     0.85 - 1.20 %
Silicon :    0.40 - 1.50 %
Manganese :    0.35 – 1.20 %
Phosphorus :         < 0.05 %
Sulfur :            < 0.05 %


ĐỘ CỨNG TIÊU CHUẨN

Độ cứng của khoảng 90% số hạt bi thép sẽ nằm trong khoảng từ 40 đến 50 HRc (Rockwell C).


 HÌNH DẠNG
Hầu hết các hạt bi thép có dạng hình cầu như sự cho phép trong thương mại và không quá 20% số hạt có những khuyết điểm không mong muốn.


CẤU TRÚC VI MÔ
Các hạt bi thép có cấu trúc đồng dạng martensite, được tôi đến một độ cứng nhất định. Và nếu có lẫn thêm một vài hạt carbide thì cũng không hề ảnh hưởng đến chất lượng chung của hạt bi thép.


TỶ TRỌNG
Tỷ trọng của hạt bi thép không dưới 7.4 (g / cm3).

PHÂN LOẠI HẠT BI THÉP

S-110, S-170, S-230, S-280, S-330, S-390, S-460, S-550, S-660, S-780.  
Share